1. Home
  2. /
  3. Przewodnik po instalacji zbiornikowej...
  4. /
  5. Co to jest instalacja zbiornikowa gazu...

Co to jest instalacja zbiornikowa gazu LPG

§ 156. Wymagania dla instalacji gazowych

Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym.