1. Home
 2. /
 3. lpg

WT – § 172 Obciążenie cieplne

§ 172. Obciążenie cieplne

 1. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:


Rodzaje pomieszczeń

maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1m3 kubatury pomieszczenia
typ A - bez odprowadzania spalityp B - z odprowadzaniem spalin
1
23
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem175 W350 W
Pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym wnęki kuchenne w mieszkaniach930 W4650 W
 1. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin, łączne obciążenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie może przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2.
 2. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
  1) 8 m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
  2) 6,5 m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.
 3. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m.
 4. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i § 170 ust. 1 i 2.

 1. Home
 2. /
 3. lpg

WT – § 164 Usytuowanie przewodów instalacji gazowej

§ 164 Usytuowanie przewodów instalacji gazowej

 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.
 2. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych, a także z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur, jeżeli mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
 5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
 6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.
 1. Home
 2. /
 3. lpg

Co to jest wewnętrzna instalacja gazu LPG

Wewnętrzna instalacja gazu LPG zasilana z zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu, zdefiniowano w przepisach jakimi są Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków – Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Czytaj więcej….