1. Home
 2. /
 3. urządzenia gazowe

WT – § 172 Obciążenie cieplne

§ 172. Obciążenie cieplne

 1. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:


Rodzaje pomieszczeń

maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1m3 kubatury pomieszczenia
typ A - bez odprowadzania spalityp B - z odprowadzaniem spalin
1
23
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem175 W350 W
Pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym wnęki kuchenne w mieszkaniach930 W4650 W
 1. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin, łączne obciążenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie może przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2.
 2. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
  1) 8 m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
  2) 6,5 m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.
 3. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m.
 4. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i § 170 ust. 1 i 2.