1. Home
  2. /
  3. Przewodnik po instalacji zbiornikowej...
  4. /
  5. Co to jest wewnętrzna instalacja gazu...

Co to jest wewnętrzna instalacja gazu LPG

Wewnętrzna instalacja gazu LPG zasilana z zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu, zdefiniowano w przepisach jakimi są Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków – Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156. Wymogi dotyczące instalacji gazowych

3. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenia do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe z wyposażeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach.

W przypadku gdy wewnętrzna instalacja gazu zasilana jest ze stałego zbiornika gazu zlokalizowanego na zewnątrz budynku, głównym zaworem odcinającym jest zawór znajdujący się na budynku w skrzynce gazowej lub wolno stojącej szafce gazowej na terenie działki lub w granicy ogrodzenia. Od tego miejsca należy definiować wewnętrzną instalację. Całość zawiera w sobie rurociągi, gazomierz, zawory odcinające, filtry jako całość doprowadzającymi gaz do odbiorników takich jak kocioł, kuchnia gazowa i inne. Do wewnętrznej instalacji gazu należy zaliczyć również z przewody spalinowymi od tych urządzeń z odprowadzeniem na zewnątrz budynku.

Należy pamiętać że wyżej wymieniona wewnętrzna instalacja gazu, aby była legalnie wykonania, musi zostać wykonany projekt budowlany. Projekt musi być wykonany przez uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych, a następnie dokonać zgłoszenia budowy do Starosty (od 19 września 2020 r.) lub uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę oraz zgłosić jej budowę do odpowiedniego terytorialnie nadzoru budowlanego powołując kierownika budowy.